Forskningsregistrering på de danske universiteter

google scholarsynlighedforskningsregistreringBFI

Flere universitets- og fagbiblioteker har i dag som en central opgave at sørge for, at institutionen får registreret egne forskningspublikationer for at opnå større ensartethed i registreringen og med det resultat, at forskningen bliver mere synlig og tilgængelig.

De fleste danske forskningsinstitutioner benytter PURE som registreringsværktøj. Dette sikrer at publikationer bliver ensartet registreret i Danmark.

Registreringerne i PURE indberettes automatisk til Uddannelses- og Forskningsministeriet til brug for beregning af de danske universiteters andel af basismidler (den bibliometriske forskningsindikator).

Alt det registrerede høstes også til Den Danske Forskningsdatabase, som er en national indgang til søgning i metadata fra danske forskningspublikationer. Pr. december 2014 er der gratis fuldtekstadgang (open access) til ca. 52.000 af disse publikationer.

Google Scholar høster ligeledes alle de mange danske forskningspublikationer og derved opnår du at komme ud med din forskning til hele verden, når du registrer i dit lokale forskningsregistreringssystem.


  • 07.02.2017 Redigeret af Lone Jensen