DTU Open Access Netværk

casesopen accessnetværk

DTU Open Access Netværk et uformelt netværk som tager open access og publiceringsrelaterede emner op i forbindelse med en frokost. 

Denne case tager ikke udgangspunkt i en enkelt forskers problemstilling. Men et generelt oplevet behov for at højne forskernes viden om open access og etablere et forum hvor der ikke findes dumme spørgsmål og hvor der er højt til loftet, samt at samle forskere på tværs af institutter og faggrupper, som  interesserer sig for open access. 

Helt konkret har vi i forbindelse med bibliotekets Open Access Roadshow oplevet, at det som oftest har været de mest OA skeptiske, som har været de mest vokale, mens de som har set perspektiver ved OA og har været positivt indstillet overfor OA, først har henvendt sig og vist deres interesse for emnet efter præsentationen og diskussionen i plenum var afsluttet. Samtidigt er vi løbende stødt på forskere som har ytret sig positivt over for OA, og som har vist interesse for emnet ved at kontakte biblioteket med spørgsmål omkring ophavsret og betaling af Article Processing Charges. 

De spørgsmål, som forskerne har til OA er tit overlappende. Som udgangspunkt vil de gerne open access, men de opfatter open access som gylden OA alene og ser tit en modsætning mellem krav fra omverden om at publicere i de mest prestigefyldte tidsskrifter og så ønsket om at publicere OA så vidt muligt. Der er også generel uvidenhed om centrale elementer i en OA-publiceringsmodel. Eksempelvis manglende eller ingen viden om Creative Commons, mange ved heller ikke hvad post-prints er i relation til selv-arkivering eller hvordan man skaffer penge til at betale Article processing Charges mv.  

Følgende analyse af case vil beskrive og analysere, hvordan vi iværksatte DTU Open Access Netværk og hvordan netværket har udviklet sig.  

Et uformelt Open Access Netværk bliver til 

Netværket er udsprunget som idé fra bibliotekets lille OA-team bestående af 3-5 personer. Det er resultatet af teamets erfaringer fra Open Access Roadshow hvor dialogmøder om OA er blevet afholdt på flere institutter i 2010-11. Ligesom et stigende antal henvendelser til biblioteket om open access har vist et stigende behov for viden om open access og en stigende interesse. Netværket kom til verden som et uformelt netværk, uden et kommissorium eller accept fra DTU’s ledelse. Dette har været  bevidst af to grunde; for det første fordi det ville tage lang tid at få en accept (hvis overhovedet muligt) og for det andet fordi netværket også ville få en anden karakter, hvis det fik en blåstempling fra ledelsen på DTU, som på den ene side ville være positiv da netværket kunne få en større indflydelse, men på den anden side også ville betyde at det sandsynligvis ikke ville være åbent for alle deltagere som interesserede sig for OA, som tilfældet er nu. 

I forbindelse med forberedelserne gjorde DTU’s OA-arbejdsgruppe sig en del overvejelser om, hvem der skulle inviteres og hvordan. Det blev klart at netværket i første omgang skulle være åbent for alle forskere og PhD-studerende, som havde interesse i at deltage. Det skulle senere vise sig at interesserede TAP’ere og især studerende meget gerne ville deltage. Interessen fra især de studerende var noget som vi overvejede ville være en udfordring. Det vi overvejede var om diskussionen kunne blive påvirket ved at studerende også deltog i netværket, dvs. at forskerne kunne være tilbageholdende med spørgsmål, hvis de var i samme forum som personer de havde et underviser/elev forhold til. Vi valgte dog at lade alle interesserede DTU affilierede deltage. Det viste sig at være en rigtig beslutning, da der blandt de studerende har været personer som havde stor interesse for open access og open science, som har været med til at stille meget relevante og interessante spørgsmål til hvordan vi gør tingene i dag. Samtidigt har VIP’erne ikke været tilbageholdende i forhold til at deltage i dialogen til møderne.

Grunden til den brede interesse er muligvis også et resultat af at vi har gjort en stor indsats for at sprede invitationerne til møderne, vi har i hele tiden været meget opmærksomme på at det kunne være vanskeligt at samle nok interesserede personer, derfor har vi gjort en del ud af at sprede budskabet om netværkets aktiviteter så bredt som muligt, via en mailingliste, DTU’s portal (intranet), www.openacces.dtu.dk, flyers, tweets og personlige kontakter.

Der har været afholdt 3 frokostmøder af en times varighed siden sommeren 2011. Der bliver budt på en vand og sandwich til at deltagerne ved hvert af møderne. Det koster ikke noget at deltage, men der er krav om tilmelding. Bortset fra første møde har emnerne til frokostmøderne været bestemt af eksplicitte ønsker og behov blandt forskerne. De to efterfølgende møder har været bestemt ved en doodle afstemning blandt deltagerne. Resultatet faldt på et tema om society forlag og open access og dette møde afledte et konkret behov for viden om Creative Commons som mødet med forlaget IOP afslørede var manglende. Således blev især Creative Commons mødet et tilløbsstykke for de studerende.

Erfaringer og hvad skal der ske fremover 

Biblioteket har taget en faciliterende rolle ved at være organisator omkring at arrangere møder, indhente eksterne oplægsholdere og promovere netværket ved at sende invitationer ud via DTU’s portal, twitter, www.openaccess.dtu.dk og via en mailingliste, som er blevet oprettet til netværket, samt via postkort og handouts. Det er også biblioteket som er den drivende kraft for at holde gang i aktiviteterne i netværket. Selvom der er stigende interesse for at deltage i møderne, så bliver arrangementerne kun til noget med bibliotekets hjælp.

Netværket har afledt en række bonusser for biblioteket. Der er blevet knyttet relationer til forskere som interesserer sig for open access, enkelte endda ret så entusiastiske ikke kun om open access, men også om open science. Dette har afledt et forum for open science, som nu har mødtes en gang til frokost for at tale om open science og data. Netværket har også vist interesse, når der har været mulighed for at deltage i andre OA relaterede møder. I januar var open science foregangsmanden Cameron Naylon på besøg i København og i den forbindelse blev der via Twitter og mailing listen inviteret til at mødes med Cameron til en øl på Vesterbro – det benyttede fire personer sig af.

Netværket og frokostmøderne er en relativ ufiltreret kilder til at høre frustrationer og erfaringer fra andre forskere om vanskelighederne ved open access. Eksempler på relevante oplysninger er: 

  • Jeg publicerer flertallet af vores artikler i OA-tidsskrifter som kræver APC’er, men hvor skaffer jeg pengene til betalingen fra. Er der ingen central fond til betalingen på DTU? Det har vores kolleger i Tyskland? 
  • Jeg kender ikke til Creative Commons og jeg læser aldrig min Copyright transfer agreement 
  • Hvorfor kan ledelse ikke stille stærkere krav til forskerne om open access? 
  • Forskellige tilgange til open access: arXiv.org, ORBIT (inst.repo), gylden OA
  • Jeg skal publicere i de mest prestigiøse tidsskrifter og de er ikke OA eller tillader ikke selv-arkivering
  • Kontakt til gruppe som ønsker at skabe et event for studerende om open innovation, open science og access 
  • Viden om at enkelte institutter publicerer meget i open access tidsskrifter, hvilket medførte en analyse af publikationsmønstre i forhold til OA tidsskrifter med APC’er som afslørede at dette er stærkt stigende.

Der er gamle kendte fordomme – men frokostmøderne er en mulighed for at have en dialog om eksempelvis fordomme som kan afløses og virkelige udfordringer som biblioteket måske kan afhjælpe eller ligefrem løse.

Generelt er det dog frustrerende ikke at kunne hjælpe forskerne mere konkret – hvilket skyldes at DTU’s publiceringspolitik er vagt formuleret og har mange år på bagen som betyder at den mangler legitimitet blandt forskerne og specielt deres afdelings- og institutledere. 

Nu er et uformelt netværk blevet etableret – men vi vil meget gerne have at netværket kunne få officielt anerkendelse fra DTU’s ledelse og på den måde få en større vægt i forskernes bevidsthed. PT. afventer vi en arbejdsgruppe som skal arbejde med en revision af DTU’s publiceringspolitik. Det vil være oplagt at optrappe aktiviteterne omkring netværket i den forbindelse. Måske ikke så meget frekvensen af møder, men at skabe et større event om OA.


  • 29.03.2013 Oprettet af Mikael Elbæk