Author guides

Author guides

Author guides er retningslinjer om indholdet, opbygningen og udformningen af artikler, der skal opfyldes, for at få optaget en artikel til udgivelse.

For at lette det redaktionelle arbejde stiller tidsskrifterne en række krav til artiklernes indhold, opbygning og udformning.  Når artiklen indsendes til tidsskriftet vil du blive mødt af disse krav. Det er derfor en god ide at kende disse så tidligt som muligt for at sikre, at artiklen lever op til kravene og dermed undgå unødvendigt ekstra arbejde.   

De enkelte tidskrifters krav kan variere alt efter om der er tale om en længere artikel, en anmeldelse, en note etc. Kravene fremgår ofte af tidsskrifternes hjemmeside. Enkelte gange møder du først kravene i løbet af selve uploadprocessen. Hvis du er i tvivl, er det nødvendigt at kontakte tidsskriftet. Du skal være opmærksom på, at kravene fra det enkelte tidsskrift kan ændre sig løbende. På grund af det store antal tidsskrifter er det ikke muligt at udarbejde en komplet liste. Så nedenstående viser blot de mest almindelige retningslinjer og krav. 

Indholdskrav
Tidsskrifterne stiller krav til indholdet i artiklerne. Der er eksempelvis stor forskel på indholdet i en artikel og i en anmeldelse. Ofte bliver det indsendte materiale ikke behandlet ens af redaktionen. Artikler undergår som regel en peer reviewproces, der som minimum involverer en redaktør, en bedømmer og en forfatter. Selve reviewprocessen kan foregå ad flere omgange. Anmeldelser behandles af færre personer i en simplere arbejdsgang. Se eksempelvis Mediekulturs forskellige bedømmelsesprocesser:
http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/mediekultur/about/editorialPolicies#focusAndScope

Ved siden af indholdsmæssige krav bliver du desuden bedt om at give en række oplysninger om dig selv og eventuelle medforfattere. Det kan dreje sig om kontaktoplysninger, ansættelse, titel og rækkefølgen af eventuelle medforfattere. 

Artiklens opbygning
I forhold til artiklens opbygning stilles der normalt en række strukturelle krav. Der stilles krav til artiklens længde, sprog, opbygning af figurer og tabeller. Alt efter det indsendte materiale stilles der ofte krav om et abstract og i den forbindelse krav til længde og sprog i abstractet.

Hvis din artikel indeholder illustrationer og tabeller vil du som regel blive mødt med krav om teksttype, tekststørrelse, farver etc. Du kan i den sammenhæng også risikere at skulle betale for at få udgivet illustrationer i farve.

I forbindelse med litteraturhenvisninger og litteraturliste stiller de enkelte tidsskrifter som regel meget specifikke krav til udformningen af henvisningerne. Ofte ønskes referencerne sat op efter alment udbredte ”output styles”, men kan også indeholde tidsskriftes egne ønsker til opbygningen af kildehenvisninger. 

Andre krav
Indenfor nogle fagområder kan der desuden forlanges adgang til forskningsdata, med krav om en online adgang, hvor data angives med et DOI. Kravet om online adgang til data kræver en ekstra indsats af forfatteren, da der skal tages stilling til hvilke data, der må offentliggøres og hvordan.

Ved siden af ovenstående krav stilles der som regel juridiske krav til dig. Ofte kræves det, at artiklen kun er indsendt til bedømmelse ved det pågældende tidsskrift. Afvises artiklen, må du naturligvis gerne sende den til et andet tidsskrift. Forskerne kan også blive bedt om at gøre rede for at der ikke er konkurrerende interesser. Det vil sige, at forskeren er åben omkring, hvem, der har støttet et givent forskningsprojekt, så tidsskriftet og læserne kan vurdere, om artiklens indhold er påvirket af finansieringskilden. Eksempelvis i forbindelse med vurdering af medicinske produkter, hvor producenten har støttet projektet.

Som nævnt er listen ikke udtømmende. Den viser blot de mest almindelige ønsker fra tidsskrifterne. For at sikre den bedste arbejdsproces bør du altid kende author guides før du sender artiklen ind. Og måske bedst før du skriver artiklen.

Etiske overvejelser
Ud over tidsskrifternes vejledninger til form og indhold i deres author guides, kan der også være etiske overvejelser at gøre sig. Man kan fx blive bedt om at citere tidligere artikler i samme tidsskrift med det formål at forbedre tidsskriftets impact factor. Det er naturligvis ikke god forskningsetik. Herudover kan det være hensigtsmæssigt at holde sig til Vancouver Protokollen så vidt muligt. Denne definerer authorship og opstiller kriterier for, hvornår man kan kalde sig forfatter af et videnskabeligt værk. Det er centreret omkring sundhedsvidenskab, men kan også bruges inden for andre fagområder.


  • 06.07.2015 Redigeret af Asger Væring Larsen
  • 05.12.2012 Oprettet af Jesper Boserup Thestrup