Analyse af citationsmønstre i tidsskrifter

casesweb of sciencecitationer

Biblioteket fik en henvendelse fra en forskergruppe, der ønskede at se nærmere på hvilke faktorer og relationer, der er afgørende for at publicere i centrale tidsskrifter inden for et forskningsområde.

Forskergruppen havde taget udgangspunkt i et enkelt centralt tidsskrift og havde indsamlet data for dette tidsskrift. De havde selv forsøgt at analysere data fra Web of Science (WOS) i BibExcel, men dette havde de ikke haft held med. Forskergruppen havde bl.a. en hypotese om at tidsskriftet kun medtog artikler, der citerede tidsskriftets editors.

Efter en medarbejder fra biblioteket havde holdt et oplæg om WOS på instituttet, kontaktede forskningsgruppelederen biblioteket, da de var interesserede i at bruge vores kompetencer i WOS og BibExcel.

Løsningsmodel

Vi holdt nogle indledende møder med forskningsgruppen, hvor vi diskuterede de enkelte problemstillinger og løsningsmuligheder (i form af forskellige bibliometriske analyser). Blandt andet diskuterede vi forskningsgruppens ønske om at fokusere på betydningen af at inkludere citationer til tidsskriftets editors for at få optaget en artikel i tidsskriftet. Da editors oftest er centrale forskere indenfor forskningsfeltet vil der naturligt være citationer til deres arbejde, og de bibliometriske analyser vil derfor let kunne bekræfte forskergruppens hypotese på et forkert grundlag.

Vi enedes om at lave nogle forsøg for indledende at teste anvendeligheden af WOS og BibExcel. I den forbindelse lavede Biblioteket følgende:

Vi tog udgangspunkt i et tidsskrift og trak citationsdata i WOS ud for perioden 1981-2007. Efter et større ”renseri” fik vi lavet co-citationskort (citerede forfattere, samt citerede tidsskrifter) og frekvensoptællinger af artikel forfattere i datasættet og leverede disse kort til forskningsgruppen.  

Evaluering

Umiddelbart var resultatet godt. Forskergruppen var positivt stemt, og vi fik testet anvendligheden af WOS og BibExcel. Konklusionen var at der var potentiale for at lave brugbare kort over relationer i et bestemt tidsskrift.   Men dette indledende arbejde skulle have resulteret i analyse af yderligere tidsskrifter for at se om der kunne spores forskelle i citationspraksis i de forskelllige tidsskrifter – specielt i Amerikanske/Europæiske tidsskrifter.

Opgaven blev ikke afsluttet da kontaktpersonen i forskningsgruppen tog på forskningsophold i udlandet hvorfor arbejdet blev udskudt. Derfor mangler vi viden om hvordan vores co-citationsanalyse og kort kan anvendes til i praksis at supportere forskerne. F.eks. for at kunne vurdere om det overhovedet giver øget værdi at kunne dokumentere, at editors som hovedregel er citeret i tidsskriftets artikler.


  • 25.01.2013 Oprettet af Ditte Schjødt Svensson